يکشنبه ۱ تير ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۱۰

عکس/آخرین خورشیدگرفتگی قرن در تهران

آخرین خورشیدگرفتگی قرن صبح يکشنبه ۱ تیر ۱۳۹۹ به وقوع پیوست.