سه شنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۰۸:۲۰

واقعا انقلاب دوم بود؟

محسن مهدیان:
حضرت امام درباره واقعه 13 آبان فرمود: «انقلاب دوم» و البته مهمتر از انقلاب اول. اما چرا انقلاب دوم؛ چرا مهمتر؟